Quan puc jubilar-me? Requisits

EVA REMOLINA / AMIC – 2/4/2022

La jubilació és l’acte pel qual una persona treballadora que està en actiu, ja sigui per compte propi (autònom) o per compte d’altri (assalariat), passa a ser inactiva laboralment.

Aquesta prestació pot ser de dos tipus:

Contributiva o no contributiva, concedint-se aquesta última a aquelles persones que no hagin cotitzat el temps exigit o tinguin alguna mancança.

La llei a Espanya exigeix per a tenir dret a la prestació, haver cotitzat almenys 15 anys i que almenys dos s’hagin cotitzat en els últims 15 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació. Aquest seria el mínim i amb el qual es cobraria un 50% de la base reguladora.

Per a obtenir el 100%, en canvi, s’ha d’haver cotitzat un nombre de períodes mínims que estan inclosos en una la taula de la Seguretat Social, on a més s’indica l’edat a la qual pots jubilar-te. Aquests són els barems:

En 2022, 66 anys i 3 mesos

En 2023, 66 anys i 4 mesos

En 2024, 66 anys i 6 mesos

En 2025, 66 anys i 8 mesos

En 2026, 66 anys i 10 mesos

En 2027, 67 anys.

Això sempre i quan s’hagin complert almenys 38 anys de cotitzacions (aquest període també es va incrementant segons l’any), doncs sinó, va disminuint el tant per cent de la base reguladora.

Hi ha, no obstant això, excepcions a la norma, i és que no s’exigeix cap requisit en el cas de:

– Miners

– Persones que tenen concedida una incapacitat de més del 45%

Cal saber que en cas de cotitzacions de jornades parcials, els períodes cotitzats poden veure’s minvats considerablement.

La pensió mínima de jubilació està fixada per al 2022 en 890,50 euros mensuals si hi ha cònjuge a càrrec o de 721,00 euros sense cònjuge, mentre que la pensió màxima és de 2819,20 euros.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This