Es dona a conèixer el calendari fiscal de Torredembarra del 2024

 REDACCIÓ – Torredembarra, 13/12/2023

L’Ajuntament de Torredembarra ja compta amb el calendari fiscal del 2024. Pel que fa a l’IBI, els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 28 de juny i el 30 d’agost de 2024. A més, tant si es vol domiciliar el rebut per accedir al pagament fraccionat en tres terminis com si tenint-lo domiciliat es vol pagar en un únic rebut (en aquest cas es carregarà el 12 d’agost), hi ha temps fins al 29 d’abril de 2024 per dirigir-se a l’oficina de BASE -Gestió d’Ingressos-i sol·licitar-ho.

En relació al funcionament en el cas dels padrons corresponents als serveis prestats a l’Escola Municipal de Música i a les llars d’infants municipals (Els Gegants i El Cirerer), cal tenir en compte:

Per part de la Regidoria d’Educació, cada principi de mes es prepara el padró corresponent.

S’aprova el padró i es publica l’anunci de cobrament en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona establint un període voluntari de pagament de 2 mesos.

Paral·lelament, es genera per part de la Tresoreria municipal la remesa bancària de tots els rebuts i es cobra via domiciliació dintre dels 5 dies següents a l’aprovació dels padrons.

També cal recordar que respecte els rebuts de la taxa de residus dels habitatges, l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa de residus estableix que l’import anual es cobrarà prorratejat juntament amb el rebut de l’aigua dins dels 2 mesos següents al bimestre que correspongui (hi ha 6 rebuts a l’any). Aquest cobrament es realitza, en virtut del contracte de concessió vigent del servei d’aigua i clavegueram, per part de la societat mercantil SOREA S.A procedint-se posteriorment a la transferència dels diners a l’Ajuntament.

BASE afavoreix el pagament fraccionat d’impostos sense interessos

El fraccionament es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2023 per als imports corresponents a l’any 2024. Amb l’objectiu de facilitar la gestió econòmica dels contribuents, BASE-Gestió d’Ingressos permet el pagament dels tributs municipals de forma fraccionada i sense interessos a través del Compte de Pagament Personalitzat de BASE.

Aquesta modalitat és aplicable a l’IBI, l’Imports de Vehicles, l’IAE, la taxa d’entrada de vehicles i la taxa de residus comercials. Cada contribuent podrà decidir, de forma personalitzada, quins d’aquests tributs vol agrupar per pagar-los fraccionadament en nou quotes, entre els mesos de febrer i octubre, sense cost afegit.

Addicionalment, el Compte de Pagament Personalitzat ofereix un major control dels tributs, atès que permet consultar al detall la informació relativa al deute total, venciments previstos i de cadascun dels fraccionaments.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This