Torredembarra preveu congelar taxes i impostos i generalitzar les bonificacions de l’IBI per instal·lar plaques solars

REDACCIÓ – Torredembarra, 18/10/2022

L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra torna a proposar una congelació de les ordenances fiscals per al 2023 i preveu generalitzar les bonificacions de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars a tot tipus d’immobles. D’aquesta manera, els impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania no s’incrementaran. Igual que en els darrers anys, ni l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, entre d’altres, veuran incrementat el seu preu. Es mantenen les premisses de prudència en quant a la despesa i, per tant, no es planteja augmentar la pressió fiscal. Les ordenances es debatran en el ple ordinari d’aquest dijous, 20 d’octubre, a les 18 hores.

Entre les modificacions que sí que es preveu dur a terme, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha destacat que es vol fer extensiva la bonificació actual de l’IBI dels immobles amb ús residencial en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar als immobles amb usos no residencials i regular de manera més aclaridora la bonificació en els casos d’autoconsum col·lectiu. Aquest canvi comporta que es podrà demanar la bonificació de l’IBI per a instal·lació de plaques solars també a immobles destinats a usos comercials, industrials, equipaments, etc. A més, les bonificacions es duran a terme a partir d’una potència mínima contractada d’1 kw (fins ara era de 2 kw) amb la qual cosa pràcticament tots els immobles queden emparats per la bonificació. Aquestes bonificacions són de fins al 50 % de l’IBI (segons valor cadastral i potència d’instal·lació) durant tres anys.

D’altra banda, es torna a proposar la reducció d’un 50% en els canvis de titularitat del cementiri municipal amb l’objectiu d’afavorir-ne l’actualització. També es preveu derogar la taxa de manteniment i conservació fins que no s’assoleixi el procés de valoració, obtenció i correcció de les dades de titularitat del cementiri i, al mateix temps, es compti amb un programari adequat per a confeccionar el padró de manteniment i conservació del cementiri.

Més modificacions fiscals

Altres modificacions són canviar la liquidació anual de la taxa de les parades del mercat setmanal per una liquidació semestral i no atorgar autorització d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires a aquells sol·licitants que tinguin sancions impagades vinculades a l’ocupació de la via pública, tot mantenint que cal trobar-se al corrent de pagament del tribut d’ocupació. També es modifica la taxa del servei de gestió de residus, de manera que la taxa que es paga per locals comercials sense activitat temporal recaurà en el titular de l’activitat i no en el propietari de l’establiment. A més, es manté la bonificació del 50 % per a altes de noves activitats i per canvis de titularitat.

Finalment, es proposa modificar altres taxes per millorar-ne el contingut i adequar-se a la normativa vigent com és el cas de ICIO; la plusvàlua; la instal·lació de parades, casetes de venda, atraccions…, i la taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa.

En l’àmbit dels preus públics, es modifica el preu general d’assistència setmanal al Casal d’estiu, passant de 25 a 35 euros; el del segon germà, família monoparental, nombrosa i altres situacions passant de 15 a 20 euros setmanals, i el preu d’acollida de 5 a 10 euros. Els preus resultants de l’actualització continuen sent preus molt assequibles per a aquest tipus d’activitats. També es preveu derogar els preus de les places reservades a vehicles elèctrics o híbrids fins a disposar d’un nou sistema de recàrrega d’aquests vehicles en l’àmbit del municipi.

El cobriment de la piscina fregarà els 2,5 milions d’euros

Un altre punt que es debatrà en el ple ordinari d’aquest dijous és una modificació de crèdit que inclou, entre altres canvis, suplementar el cobriment i climatització de la nova piscina municipal amb un total de 780.000 euros, que es finançaran amb un préstec a llarg termini. D’aquesta manera, el pressupost de les actuacions per cobrir i climatitzar la piscina queda fixat en 2.480.000 euros. L’increment del pressupost ve donat perquè en el projecte inicial no es van incloure els elements de recuperació de les aigües pluvials i les plaques solars per a l’escalfament de l’aigua. També s’inclou una revisió de preus per l’increment que han patit els materials en aquests darrers temps.

Contracte per al tractament de la fracció rebuig

El ple també tractarà l’adjudicació del contracte del servei de tractaments de la fracció resta del rebuig generat al municipi de Torredembarra, a l’empresa Griñó Ecològic SA per un import màxim d’1.556.508,25 euros (IVA inclòs) per a tota la durada del contracte (dos anys). Un altre punt serà l’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès relatiu a l’encàrrec de gestió del servei de recollida d’animals abandonats, vius, ferits o morts del municipi de Torredembarra.

Finalment, es tractarà una moció presentada pel grup municipal de Junts per Torredembarra sobre el traspàs de rodalies de Renfe.

Foto: Josep Maria Guasch destaca l’extensió de les bonificacions de l’IBI per la instal·lació de plaques solars. / CAROL CUBOTA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This