Torredembarra segueix disminuint la generació de residus el 2021

REDACCIÓ – Torredembarra, 7/3/2022

Torredembarra ha disminuït la generació de residus el darrer any, passant dels 568,4 kg per  habitant  el  2020  als 554,2 quilos  per  habitant  el  2021,  molt  per  sota  dels 601 de l’any 2019. Aquestes dades es desprenen del resum anual de residus recollits a Torredembarra  que  la  Regidoria  de  Sostenibilitat  tramet a  l’Agència  de  Residus  de Catalunya. En aquest cas, s’han tingut en compte tots els residus lliurats per la ciutadania en  contenidors  de  carrer  o  a  través  del  porta  a  porta  allà  on  està  implantat.  També s’inclouen la poda i els voluminosos lliurats a la via pública i els residus generats pels comerços i activitats locals. El resultat està en la línia dels objectius marcats.

Aquestes dades, juntament amb les dades que lliura anualment el Consell Comarcal del Tarragonès  corresponents  a  la  deixalleria  supramunicipal,  serveixen  per  elaborar  les estadístiques municipals de tots els municipis i comarques de Catalunya, i que l’Agència de Residus de Catalunya fa públiques abans de l’estiu per comprovar el grau de reciclatge, el nivell assolit de prevenció i el compliment de la normativa europea al respecte.

Enguany  Torredembarra  ha  generat (sense  tenir  en  compte  les  dades  de  la  deixalleria supramunicipal) un total de 9.452,29 tones de residus. Aquesta dada representa unes 36 tones menys  que l’any  2020,  que  va  ser  l’any  d’inici  de  la  pandèmia  per  la  Covid-19  amb  diversos confinaments  i  restriccions  de  mobilitat  que  van  propiciar  pocs  desplaçaments  a  les segones residències i, per tant, una disminució en la generació de residus del municipi.

Valoració positiva

Destaca que aquesta disminució coincideix amb un augment de població que ha passat de 16.567 a 17.057 habitants, pràcticament un increment de 500 habitants més. Precisament per aquest motiu, es pot considerar que els mecanismes de prevenció de residus aplicats des  de  la  Regidoria  de  Sostenibilitat  són  efectius  ja  que  s’ha  aconseguit  passar  d’una generació  de  residus  de  568,4  a  554,2, kg per  habitant,  molt  per  sota  dels  601 kg per habitant de l’any 2019. Malauradament, no s’aconsegueix augmentar el % de reciclatge que, d’acord amb les dades declarades, ha passat del 36,32% de l’any 2020 al 34,80% l’any 2021, tot i la posada en marxa del sistema de recollida porta a porta a Baix a Mar el novembre passat. Cal tenir present, però, que Baix a Mar té un percentatge d’ocupació dels seus  habitatges  durant  la  temporada  d’hivern  propera  al  50%  i  que  l’any  passat  aquest sistema de recollida només va estar en funcionament un mes.

Com  que  no  estan  incorporades  les  dades  corresponents  als  materials  recollits  a  la deixalleria  no  es  pot  saber  encara  quin reciclatge final  assolirà Torredembarra. Sí se sap que aquest  percentatge, corresponent només al sistema de recollida amb contenidors i pel sistema porta a porta, s’incrementa aproximadament  un  5,13%   quan  s’incorporen  els  resultats  de  la  deixalleria supramunicipal corresponents a Torredembarra i les dades d’orgànica. De manera que es podria esperar, de confirmar-se aquestes xifres, un augment de reciclatge proper al 39,91%, un xic inferior al de l’any 2020 que va arribar al 40,63%.

A l’hora de determinar el reciclatge, cal destacar, però, que s’ha incrementat la recollida selectiva de vidre (de 454,2 t a 516,8 t), de paper i cartró (de 473,9 t a 536,03 t) i d’envasos (de 322,92 t a 402,76 t) del  2019  al  2021,  que  demostren  l’eficiència  del  sistema  de  recollida  porta  a  porta  per aquestes fraccions així com d’orgànica que ha passat de 681,60 a 901,94 tones de 2019 a 2021 amb la implantació d’aquest sistema de recollida en quatre noves zones del municipi (Clarà, Babilònia, Sant Jordi i Baix a Mar). Per tant, d’entrada, no s’entendria perquè tot i augmentar aquestes fraccions es mantindria una recollida selectiva més baixa que la de l’any 2020. Per trobar l’explicació, cal destacar la disminució de poda de 617,24 a 526,95 t o de voluminosos de 542 a 405,03 t que, si s’haguessin mantingut en els nivells dels anys anteriors, donarien un incrementat del 41,21% de recollida selectiva.

La poda i els voluminosos baixen

El  regidor  de  Sostenibilitat,  Joan  Torras,  ha  ressaltat  positivament  que  els  nivells  de prevenció  assolits  avancen  d’any  en  any  tot  i  l’augment  de  població.  I  més  quan  són precisament dues fraccions importants, la poda i els voluminosos, les que han disminuït ostensiblement. Cal tenir present, per exemple, que abans de la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta de poda s’havien arribat a recollir a Torredembarra prop de 1.200 tones/any per un mal ús dels contenidors que només havien de ser utilitzats per la ciutadania,  mentre que,  en  aquests  moments,  la  quantitat  recollida  és  pràcticament  una tercera part. Un sistema, el porta a porta, que aplicat a la ciutadania en general mostra uns excel·lents resultats ja que amb l’ampliació de l’àmbit on s’aplica segueixen incrementant-se els kg d’orgànica, paper, vidre i envasos recollits selectivament així com la desaparició de la major part dels punts negres d’incivisme en aquelles zones on està implantat aquest sistema.

Foto: Una imatge dels cubells del porta a porta. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This