Quant cobren els nostres polítics?

 

JOSEP SÀNCHEZ

Analitzem els canvis en les retribucions del càrrecs electes torrencs aquest mandat respecte a l’anterior

Quant cobren els nostres polítics? Aquesta és una pregunta que es rea­litzen molt ciutadans, sobretot després d’unes eleccions, quan es fixen les retribucions dels cà­rrecs electes. I també és normal fer especial atenció a allò que cobren els polítics locals, els de més proximitat. Sovint aquestes qüestions ge­neren un debat, com va passar a Torredembarra després dels comicis del passat mes de maig i la constitució de la nova corporació. A princi­pis del mes de juliol, es van aprovar per ple les retribucions dels nous càrrecs electes, amb al­guns canvis respecte al que hi havia al mandat anterior.

La primera diferència substancial respecte al mandat anterior és que mentre abans hi havia només sis regi­dors (comptant amb l’alcalde) que cobraven a través de nòmina, ara en són tots els del go­vern excepte l’alcalde, per tant vuit. Això fa que augmenti la despesa en el capítol de nòmines, però que es redueixi en el de despeses per assis­tències dels càrrecs elec­tes a òrgans col·legiats. Segons la projecció del que es va aprovar per ple el passat juliol, el paga­ment de les nòmines en brut als vuit integrants de l’equip de govern suposarà 171.500 euros anuals a l’Ajuntament, superior als 130.000 que hi va haver el pas­sat mandat. Cal recor­dar, però, que els mem­bres del govern tenen diferents percentatges de dedicació: el 95% en el cas de Josep Maria Guasch i Raúl García, el 75 en el de Marina Riu­deubas i Margaret Rovi­ra, i el 70 en el de Joan Torras, Maria Gual, Gui­llem Pujol i Núria Batet.

En comparació amb altres municipis similars, Torredembarra presenta, en general, retribucions més baixes

Aquest augment de des­peses pel que fa a les nòmines es tradueix en un descens dels costos d’assistències, que és la fórmula que utilit­zen ara els regidors de l’oposició i que al mandat anterior tenien també tres regidors de govern. En aquest cas, la retribució per ple ha augmentat del 2015 al 2019 passant dels 550 als 700 euros, mentre que per comissió es pas­sa de 150 a 250. La prin­cipal diferència respecte a fa quatre anys passa per l’establiment d’un topall màxim anual d’allò que pot percebre un regidor per assistèn­cies, que s’ha establert en els 12.300 euros. D’aquesta manera, la despesa màxima anual que pot tenir el consis­tori en aquest concepte és de 110.700 euros, per sota del que es va gastar anualment en el període 2016 (135.000), 2017 (128.000) i 2018 ( 1 4 5 . 0 5 0 ) , s e g o n s es recull al portal de transparència de l’Ajuntament de Torre­dembarra. Així, aquest mandat s’ha volgut aca­bar amb la polèmica del darrer mandat en què s’acusava alguns partits de l’oposició de voler convocar plens extraor­dinaris per qüestions polèmiques vinculades al govern.

Així doncs, segons la projecció que donen les xifres aprovades a l’inici del mandat, les retribucions dels 17 càrrecs electes de l’Ajuntament de Torre­dembarra podrien arri­bar a suposar una des­pesa de 282.200 euros com a màxim (en fun­ció de les assistències), una xifra lleugerament superior a les dels da­rrers anys: 265.000 al 2016, 258.100 al 2017 i 275.050 al 2018).

RETRIBUCIONS ANUALS MÀXIMES QUE PERCEBEN ELS REGIDORS DE TORREDEMBARRA
Eduard Rovira: 74.112€

61.812€ com a president de BASE a la Diputació de Tarragona + 12.300€ per assistències com a alcalde

Josep Maria Guasch i Raúl García: 28.500 €

95 % de dedicació com a tinents d’alcalde

Núria Batet 24.642 €

70 % de dedicació tinent d’alcalde 21.000 € + 3.642 € com a portaveu d’ERC al Consell Comarcal

Maria Gual: 21.000 €

70 % de dedicació tinent d’alcalde

Anna Magrinyà: 20.508 €

12.300 € regidora a l’oposició + 8.208 € vicepresidenta comarcal

Marina Riudeubas i Margaret Rovira 18.750 €

75 % de dedicació com a regidores de govern

Joan Torras i Guillem Pujol : 17.500 €

70 % de dedicació com a regidors de govern

Valeriano Pino 14.967 €

Topall anual com a regidor de l’oposició 12.300 + vicepresi­dent comissió informativa del Consell Comarcal 2.667 €

Toni Cruz: 14.856 €

Topall anual com a regidor de l’oposició 12.300 + conseller comarcal 2.556 €

Maria del Carmen Martín, José Garcia, Angie Muñoz, Noelia González i Javier Ramírez: 12.300 €

Topall anual com a regidors de l’oposició.

*Quantitats en brut

En comparació amb altres municipis de la zona i de característi­ques similars, es podria dir que Torredembarra presenta, en general, re­tribucions més baixes. A Salou, per exemple, fins a deu regidors van ingressar el passat mes d’octubre una xifra su­perior als 3.000 euros, a Vila-seca l’alcalde i les dues regidores amb dedicació exclusiva co­bren respectivament 58.000 i 56.000 euros l’any, mentre que els regidors que tenen un 60% de dedicació reben uns 28.000 euros, xifra similar a la que perce­ben a Torredembarra Josep Maria Guasch i Raúl García amb el 95% de la dedicació. I a Cala­fell, per exemple, els re­gidors amb delegacions i una dedicació del 80% se situen als 43.700 eu­ros. A Cunit, en canvi, sí que hi ha unes retri­bucions més similars a Torredembarra per l’establiment d’un to­pall anual per aquest 2019 d’uns 23.000 eu­ros per tinent d’alcalde i portaveu i uns 17.000 per regidors de govern.

SOUS A ALTRES ADMINISTRACIONS

Dels 17 regidors que con­formen l’Ajuntament de Torredembarra aquest mandat, cinc tenen cà­rrecs en òrgans de go­vern supramunicipal. El cas més destacat és el de l’alcalde Eduard Rovira que, com a president de BASE-Gestió d’impostos a la Diputació de Tarra­gona, té una dedicació exclusiva de 61.812 eu­ros. Això implica re­nunciar al sou que tenia com a alcalde, de 44.650 euros i passar a cobrar a l’Ajuntament per assis­tència com els regidors de l’oposició (i per tant, amb el topall màxim de 12.300 euros).

A més, al Consell Comar­cal del Tarragonès hi te­nen seient els regidors torrencs Anna Magrin­yà, que és vicepresiden­ta (Junts per Catalunya), Núria Batet (ERC), Vale Pino (PSC) i Toni Cruz (Ciutadans). Els conse­llers comarcals tenen una quantitat màxima mensual a percebre de 213,75 euros, que va en augment segons els cà­rrecs que s’ocupin a les comissions de l’ens. Els vicepresidents reben un màxim de 983 euros, en cas de ser portaveu, o de 684 en cas que no ho si­guin.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This