L’Ajuntament de Tarragona presenta les al·legacions perquè la Plana del Vinyet es mantingui en el seu terme

REDACCIÓ – Tarragona, 29/5/2024

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest 29 de maig al·legacions a l’expedient de l’Ajuntament d’Altafulla amb relació a l’alteració del terme municipal, en concret, al sector de la Plana de Vinyet. A l’escrit, presentat 8 dies abans que expiri el termini, l’Ajuntament de Tarragona demana que s’arxivi l’expedient per inexistència manifesta dels requisits fixats a la normativa d’aplicació que justifiquen l’alteració de termes municipals i, en tot cas, s’ajustin en la seva proposta a la delimitació acceptada pels dos ajuntaments l’any 2013.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha defensat que “no hi ha cap argument ni històric ni  administratiu ni econòmic ni demogràfic que justifiqui una segregació de part del terme municipal de Tarragona per passar a formar part d’Altafulla”.

A l’escrit, elaborat a partir de nou informes de diferents departaments municipals, s’argumenta una primera justificació històrica que es basa que aquesta voluntat expressada per l’Ajuntament d’Altafulla “menysté la voluntat dels veïns de Tamarit d’agregar-se al terme municipal de Tarragona efectuada l’any 1950, i la proposta de delimitació de termes per regularització a la situació actual de l’any 2013”.  En concret argumenta que: “Per tenir una idea territorial real dels antecedents històrics, el que l’Ajuntament d’Altafulla demana és que se segregui una part de l’antic municipi de Tamarit, per agregar-lo al d’Altafulla.

S’ha de tenir en compte que el terme municipal de Tamarit incorporava els nuclis de Ferran i Monnars, i anava des de la Platja Llarga fins el límit actual amb Altafulla. I amb tota aquesta extensió es va decidir pels mateixos veïns la seva agregació a Tarragona. El que planteja l’Ajuntament d’Altafulla no té cap argumentació ni justificació històrica, fet que es tradueix amb l’escassetat de justificació territorial, més enllà de les regularitzacions de les línies de terme provocades pel desenvolupament de les poblacions”.

I continua: “En conseqüència, el relat històric sembla acreditar-nos que el municipi de Tamarit es volia annexionar al de Tarragona. Era només el municipi d’Altafulla el que volia que se li annexionés Tamarit. O sigui, el relat històric no justifica una proposta de segregació de part del terme municipal de Tarragona que abans ho era de Tamarit, per agregar-se al terme municipal d’Altafulla.

‘Des de l’acord signat el 2013 no hi ha cap novetat que provoqui un canvi’

L’escrit rememora que les comissions municipals estaven formades per l’Alcalde, dos regidors, un tècnic i el Secretari de cada municipi. “I des del 6 de juny de 2013 fins a l’actualitat, no hi ha hagut cap novetat de tipus geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que provoqui un canvi de criteri en relació al plasmat en aquella acta. Fet que fa pensar que la nova proposta d’alteració de terme no és altra cosa que un desig polític per ampliar la superfície del terme municipal, amb un important increment de línia de platja, que no pas l’existència de les motivacions fixades als articles 13 i 14 TRLM”. Les al·legacions recullen que a l’expedient d’Altafulla “no es justifica en cap moment el motiu de canvi de criteri que justifiqui la nova proposta per part de l’Ajuntament d’Altafulla”, per la qual cosa es remarca que el que existeix és una actuació unilateral de l’Ajuntament d’Altafulla que no té en compte els acords en el seu dia adoptats per les dues administracions.

L’escrit també expressa que existeixen “afirmacions gratuïtes de la memòria que intenten revertir una situació jurídica, i que són inexistents”. Entre elles la memòria d’Altafulla cita que el consistori presta “potestats administratives rellevants per la qualitat de vida de ciutadans i activitats, que s’executen amb normalitat en base a un reconeixement de dret i de fet de l’Ajuntament de Tarragona”. La realitat és que no existeix cap reconeixement de dret ni de fet de l’Ajuntament de Tarragona en relació a l’exercici de potestats administratives de l’Ajuntament d’Altafulla en relació a propietats situades en el terme municipal de Tarragona. L’Ajuntament d’Altafulla no té cap competència per actuar al terme municipal de Tarragona.

En qualsevol, cas s’ha de tenir en compte que són nombroses les situacions de col·laboració municipal en la prestació de serveis públics en zones limítrofes de termes municipals. Sense anar més lluny això passa entre Tarragona, els Pallaresos i el Catllar”.  De fet, qualsevol acte administratiu dictat per l’Ajuntament d’Altafulla en relació a terrenys i activitats que estiguin en el terme municipal de Tarragona, “és nul de ple dret”.

Les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Tarragona també inclou arguments de naturalesa geogràfica i urbanística. “En l’informe urbanístic redactat per l’Ajuntament d’Altafulla s’indica que el principal conflicte que deriva de l’actual delimitació de terme municipal està en el fet de tenir finques en el terme municipal de Tarragona, amb façana a la via pública d’Altafulla. Doncs bé, aquesta anomalia es resol amb la delimitació nova proposada l’any 2013 sense requerir una nova ampliació.

Pel que fa a l’existència de propietats de l’Ajuntament d’Altafulla en el terme municipal de Tarragona, aquest fet no provoca cap conflicte, i és lògic i coherent que la seva neteja i manteniment ho siguin per part de l’Ajuntament d’Altafulla”. I afegeix: “Pel que fa als conflictes que anuncia l’informe urbanístic d’Altafulla en relació  amb el manteniment, senyalització, ampliacions i reclamacions patrimonials en relació a l’antiga carretera nacional 340, l’Ajuntament de Tarragona no en té cap constància, ni d’un expedient en relació amb aquests conflictes”.

Resposta als problemes de sorolls

L’informe urbanístic d’Altafulla també fa referència al problema de sorolls que genera el límit actual de terme per la presència d’una guingueta i la consigna de desplaçar-se al terme de Tarragona si venia la policial local. “Aquesta és una afirmació impròpia d’un informe urbanístic, gens documentada ni contrastada, sense cap tipus d’acreditació, i sense que a l’Ajuntament de Tarragona li constin incidències. Ni tant sols la Guàrdia Urbana d’Altafulla en fa referència en el seu informe”.

També fa referència l’informe urbanístic a problemes de petites inundacions “que es podrien resoldre amb una petita infraestructura de filtració, recollida i/o bombament. Però això no és cap impediment pel fet que afecti el terme municipal de Tarragona. La referència a simplificació administrativa no es considera ni correcta ni idònia”.

Finalment, l’informe urbanístic afirma que tots els immobles i terrenys de la Plana del Vinyet tenen els seus accessos des del nucli d’Altafulla i que les actuacions de manteniment són més freqüents i sistemàtiques per part dels serveis municipals d’Altafulla.

A les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Tarragona també s’enumeren els serveis mínims obligatoris (recollida urbana de residus, aigua, neteja de platges, vigilància, salvament i socorrisme, senyalització marítima…) que presta cada consistori. Una situació ja resolta en la proposta d’alteració de termes municipals consensuada l’any 2013.

‘Transgressió flagrant de les competències policials’

Pel que fa a la seguretat i policia, del contingut de la memòria, així com de l’informe emès pel cap de la Policia Local d’Altafulla, se’n desprèn una transgressió flagrant de les competències policials de l’Ajuntament d’Altafulla, amb una deslleialtat institucional excessiva, pel fet de practicar actuacions que no li corresponen i no intentar cercar solucions al conflicte per la via de coordinació necessària entre policies.

A l’Ajuntament de Tarragona no li consta que entre els anys 2021 i 2023 el cos de la Policia Local d’Altafulla hagi convocat cap reunió amb la Guàrdia Urbana de Tarragona per coordinar actuacions en matèria de seguretat  ciutadana o similars. Més enllà d’això, entre els anys 2021 i 2023, l’Ajuntament de Tarragona ha realitzat més de 240 actuacions en l’àmbit afectat.

Foto: Rubén Viñuales durant la compareixença per presentar les al·legacions. / J.C. BORRACHERO

Hemeroteca

Tweets recents

Share This