El ple municipal d’Altafulla recuperarà el proper 16 de gener les competències delegades a la junta de govern local

REDACCIÓ – Altafulla, 3/1/2022

Després de fracassar el passar 29 de desembre en l’aprovació del pressupost municipal per al 2023, el govern d’Altafulla evidenciarà encara més la seva situació de minoria davant de l’oposició en el ple extraordinari del proper 16 de gener, que es celebrarà a partir de les dotze del migdia. El plenari tindrà un únic punt, però molt significatiu: debat i votació de la reintegració de les competències del ple delegades a la junta de govern local.

El ple extraordinari és conseqüència d’una petició conjunta de l’EINA-ERC, PSC i el regidor no adscrit, Xavier Rofas, que sumen set dels tretze membre del ple i tot apunta que la revocació de les competències delegades a la junta del govern local serà un fet a partir de llavors. O un maldecap més per l’executiu monocolor encapçalat per Montse Castellarnau, que perd capacitat de maniobra.

Les competències que tornen al ple

Entre aquestes competències que retornaran al ple estan algunes amb matèria d’urbanisme, com les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. També l’aprovació prèvia dels projectes d’actuació específica i l’atorgament de llicències urbanístiques.

També hi ha competències en matèria de contractació i patrimoni -l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques de contractes i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’obres ordinàries- i en matèria de personal -la resolució d’expedients disciplinaris, i en matèria d’hisenda -l’aprovació de convenis, pactes o acords de naturalesa econòmica que vinculin a l’Administració i que no siguin competència del ple i l’aprovació de la convocatòria i concessió de subvencions de concurrència competitiva.

Finalment, altres matèries: que retornaran al ple són la resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial; sancionadors, excepte en matèria de trànsit; i la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats per la Junta de Govern Local.

Foto: Una imatge del ple municipal d’Altafulla. / AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This