Creixell aprova el projecte per a remodelar el Passeig del Ferrocarril Sud

REDACCIÓ – Creixell, 9/11/2020

La Junta de Govern Local  ha aprovat inicialment el “Projecte bàsic i d’execució per la Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell”, amb un pressupost d’execució per contracte de 148.721,95 euros (IVA inclòs). El projecte està a informació pública per un termini de trenta dies. Si durant aquest termini d’exposició no es presenten al·legacions, s’entendrà que el projecte està aprovat definitivament.

El projecte va ser adjudicat a Hiha Studio, S.C.P. a finals de gener passat. La superfície total de l’actuació és de 7.627 m2. La major part de l’àmbit d’actuació, 7.241,00 m2, estan qualificats com a sòl no urbanitzable, situats dins de l’àmbit de la Zona PEIN, del límit oest fins al inici del pont existent en el costat est. La zona d’actuació fora del PEIN son 386,00 m2 que estan qualificats com a sistema viari general.

En el projecte, s’ha optat per un nou paviment de sauló sòlid, que s’executarà amb una capa de 15 centímetres, permetent aquest gruix un trànsit de turismes i un esporàdic de camions lleugers. El nou paviment anirà sobre del paviment asfàltic existent. S’instal·larà una nova senyal informant de pas restringit a la zona PEIN i el tipus de vehicles autoritzats. La zona d’actuació no és dotarà amb cap tipus de mobiliari urbà ni il·luminació.

Foto: Una imatge actual de l’espai que es remodelarà properament. / AJ. CREIXELL

Hemeroteca

Tweets recents

Share This