Altafulla congela la majoria de les ordenances fiscals per al 2021

REDACCIÓ – Altafulla, 29/9/2020

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat la congelació de la majoria d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021. D’aquesta manera, la principal ordenança fiscal que regula l’Impost de Béns Immobles (IBI) mantindrà el tipus de gravamen del 0,88 % en els béns immobles de naturalesa urbana. Tindran una bonificació del 20 % de la quota íntegra les famílies nombroses que acreditin aquesta condició.

D’altra banda, s’aplicarà un recàrrec del 50 % de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent en què es provi que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys, comptats des del 31 de desembre de l’any en curs.

El Ple també va aprovar l’ordenança fiscal que regula la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans, i que s’ha actualitzat arran de l’augment del cost del servei prestat pel Consell Comarcal del Tarragonès. Amb tot, l’Ajuntament d’Altafulla bonificarà aquella ciutadania que faci ús de la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra i que podria beneficiar-se d’un estalvi d’un màxim d’un 15 % en el rebut de la brossa de l’any següent.

Cal destacar que durant l’exercici de 2019, la deixalleria comarcal de Torredembarra va registrar un total de 2.637 entrades provinents d’Altafulla; 1.614 de particulars, 1.005 d’empreses, i 18 de l’Ajuntament.

Una altra de les novetats d’aquesta ordenança és l’actualització de la taxa per als habitatges d’ús turístic, que deixen de fiscalitzar com a ús residencial per passar a contribuir tributàriament com a pisos amb activitat econòmica.

Quant a l’ordenança que regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’introdueix una bonificació de com a màxim el 50 %, en aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

En aquest sentit, també es bonificarà amb un 10 % les obres que signifiquin una millora de les condicions de seguretat i reforços estructurals; i amb un 35 %, les que representin una millora de les condicions d’habitabilitat, reparacions de cobertes, renovacions de fusteria i aïllaments.

La resta d’ordenances fiscals com ara l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, o la que regula l’ocupació de la via pública per taules i cadires es congelen respecte l’exercici 2020. El govern municipal vol que sigui l’inici d’una política més justa, més progressista i amb una fiscalitat al servei de les persones.

Foto: Una imatge del ple municipal altafullenc. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This