Altafulla es posa en mans d’un expert en gestió del litoral per millorar la seva platja

REDACCIÓ

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla ha encarre­gat un estudi per a la diagnosi de la gestió sostenible de la platja d’Altafulla a la consul­toria ambiental Qu4tre, que lidera Xisco Roig, doctor en Geografia i Geologia, especialit­zat en geomorfologia litoral a la Universitat d’Utrecht, als Països Baixos.

A finals de novembre va començar el treball de camp amb l’objectiu de tenir unes primeres impressions a la segona meitat del mes de des­embre amb la finalitat de redactar una diagnosi que suposarà un seguit d’accions a emprendre per tal de preservar la sorra que té la platja.

La consultoria ambien­tal Qu4tre ha realitzat classificacions de platges i dunes basades en va­riables directes de gestió i ús, a Catalunya, les Ba­lears, Cuba, la República Dominicana i Colòmbia. Ha treballat en impactes associats a activitats de muntanya com curses, trekkings o activitats de Quads, BTT o hípica, i actualment desenvolu­pa les seves tasques en l’erosió de Grans Rutes de trekking i BTT.

Xisco Roig ha elaborat estudis com a consultor ambiental en planifica­ció, ordenació de recur­sos naturals, gestió lito­ral i turisme sostenible per a diferents admi­nistracions públiques. Ha estat el director del servei de gestió litoral de Menorca, de la Re­serva de Biosfera, i ha realitzat programes i plans de gestió lito­ral de platges i dunes en Parcs Naturals de Balears i Catalunya i d’Amèrica Central, així com la redacció de criteris de gestió per a ajuntaments del litoral. Ha publicat articles en revistes nacionals i in­ternacionals sobre pro­cessos geomorfològics i de gestió litoral, basada en criteris geoambien­tals i socials.

Fes-te subscriptor i dona suport al periodisme local i independentRebràs el diari al teu domicili i formaràs part d'una comunitat

Per què haig de fer-me subscriptor/a?

Per donar suport a un projecte periodístic de proximitat i de qualitat.
Per aprofitar una sèrie d’avantatges en l’accés a continguts informatius.
Per poder participar en actes exclusius i aconseguir ofertes en comerços i serveis.
Per formar part d’una comunitat.

A què em dóna dret la subscripció?

Rebre cada número en paper al teu domicili i descarregar-se el PDF de la revista.
Accedir uns dies abans als principals continguts de la revista.
Recepció d’un mailing periòdic.
Participació a actes exclusius per a subscriptors/res.
Ofertes comercials i promocions.

Share This